Załącznik nr 1 – Oświadczenie rodzica, opiekuna prawnego