RSU

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020

w Szkole Podstawowej nr 1 w Wągrowcu

Główne cele:

Ø Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły oraz osób potrzebujących.

Ø Urzeczywistnienie idei samorządności poprzez rozumienie praw człowieka i obywatela.

Ø Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.

Ø Reprezentowanie ogółu uczniów. Organizowanie i inspirowanie do pracy samorządy klasowe. Koordynowanie działań integrujących społeczność szkolną oraz obrona praw ucznia.

Ø Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

 

Założenia na rok szkolny 2019/2020

v Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym,

v Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska,

v Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym,

v współpraca z fundacjami organizującymi akcje charytatywne

v Integracja społeczności szkolnej,

v Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.

 

Plan pracy Rady Samorządu Uczniowskiego w roku 2019/2020:

 • Organizacja wyborów do RSU – wrzesień
 • Współpraca ze szkolnymi podmiotami: Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców – cały rok,
 • Działalność wolontariacka – cały rok,
 • Zagospodarowanie gazetki RSU: informacje bieżące, aktualne uroczystości, ogłoszenia – cały rok,
 • Organizacja szkolnych dyskotek, m.in. z okazji Andrzejek – listopad, Walentynek – luty,
 • Współpraca z gronem nauczycielskim w ramach promocji szkoły – cały rok,
 • Imprezy i atrakcje: „Poczta Walentynkowa” – luty, Dzień Wiosny – marzec,
   „szczęśliwy numerek” – cały rok, Dzień Piżamowy –październik,
  pasowanie pierwszoklasistów – październik , Dzień Dziecka – maj, Dzień Przytulania – styczeń,
 • Współpraca z PCK,
 • Wspieranie lokalnych organizacji młodzieżowych (ZS RP „Strzelec”),
 • Comiesięczne czytanie dzieciom z klas edukacji wczesnoszkolnej.

 

Skład RSU w r. szk. 2019/2020:

– Przewodnicząca: Malwina Wielgocka 7a

– Z-ca przewodniczącej: Amelia Wlizło 6b

 

Opiekunami RSU są:

 • Joanna Jasek,
 • Anna Żelazowska,
 • Małgorzata Relis- Krenc