Uwaga Rodzice – zdalne nauczanie

Z dniem 23 marca wchodzi w życie zarządzenie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, pani Aliny Machy w sprawie kształcenia na odległość w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 Pani Dyrektor zarządza, iż:

1. Nauczanie zdalne rozpoczyna się od środy 25 marca 2020 r. i będzie trwało do 10 kwietnia 2020r r.
2. Nauczyciele będą przesyłali uczniom materiały dydaktyczne od popołudnia dnia poprzedniego do godz. 9.00 rano dnia następnego (czyli od wtorku 24 marca po południu do środy do 9.00- pierwsze materiały).
W przypadku uczniów klas I-III nauczyciele będą informowali rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
Szkoła będzie korzystała z materiałów udostępnionych przez nauczyciela rekomendowanych przez MEN, będzie to platforma edukacyjna www.epodręczniki.pl, Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.
3. Nauczyciele będą informowali rodziców, aby wspólnie z uczniami ustalili czas nauki, uwzględniając możliwość rodziny odnośnie sprzętu.
4. Materiał przesłany do uczniów będzie zawierał: temat, wprowadzenie, link do materiałów, zadania do zrobienia, może być link do testu sprawdzającego.
5. Nauczyciele, którzy zdecydują się na prace w czasie rzeczywistym, dzień wcześniej  będą informowali uczniów o godzinie spotkania i prześlą link.
6. Psycholog, pedagog i nauczyciele określą stałe godziny dyżurowania, konsultacji przez e-dziennik dwa razy w tygodniu po 1 godzinie i podadzą tę informację rodzicom. Bibliotekarz, logopeda, psycholog, pedagog będą wysyłać materiały wspierające, informacje o konkursach (np. czytelniczych). Wychowawczynie świetlicy będą wysyłać propozycje zabaw, gier, prac plastycznych, które dzieci mogą wykonywać w czasie wolnym w domu.
7. Praca zdalna będzie odbywać się według planów lekcyjnych poszczególnych klas i nauczycieli.
8. Od 25 marca 2020 r. nauczyciele będą sprawdzali obecność uczniów w e-dzienniku i na bieżąco wpisywali tematy lekcji.
9. Nauczyciele będą oceniali prace uczniów wykonane w domu i przesłane na maila nauczyciela. Formy, za które uczeń zdobędzie ocenę zależne będą od nauczyciela. Oceny będą nabieżąco umieszczane w dzienniku elektronicznym.
10. Dla uczniów, którzy nie mają dostępu do internetu i do sprzętu elektronicznego, nauczyciele będą przygotowywali materiały w formie papierowej i przesyłali na maila szkoły z podaniem imienia i nazwiska dziecka i jego adresu zamieszkania oraz telefonu rodzica, a szkoła będzie je wysyłać na podany adres.
 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z nowym sposobem prowadzenia nauczania, których nie wyjaśniły powyższe informacje, mogą się Państwo kontaktować z dyrekcją szkoły telefonicznie.  

Comments are closed.