REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WĄGROWCU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Rekrutacja dzieci do klas pierwszych przeprowadzana jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym:

– Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz.60),

– Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59),

– Zarządzenie nr 19/2020 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021  do publicznych przedszkoli i  szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Wągrowiec

Rozdział I

Informacje ogólne

1. Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 prowadzone będzie w terminie podanym przez szkołę do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły w zakładce: rekrutacja.

2. Szczegółowe informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu 603313154.

3. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z dniem 1 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

4. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

5. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w pkt. 4, jeżeli dziecko:

a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

6. Zgłoszenia dzieci do szkoły wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (brak podpisu, mylny nr PESEL, itp.) nie będą rozpatrywane.

Rozdział II

Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się drogą elektroniczną lub bezpośrednią poprzez złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły w terminach określonych każdego roku przez organ prowadzący szkołę.

2. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, który obejmuje ulice określone w Uchwale Rady Miejskiej.

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

4. Określa się następujące (punktowane) kryteria rekrutacyjne do klasy pierwszej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:

1) zamieszkanie na terenie miasta Wągrowca – 50 punktów,

2) zamieszkanie w odległości nie większej niż 3 km od szkoły – 5 punktów,

3) uczęszczanie rodzeństwa do danej szkoły (zespołu szkół, punktu lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej) – 15 punktów,

4) zatrudnienie przynajmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w odległości nie większej niż 3 km od szkoły – 5 punktów (zaświadczenie z zakładu pracy),

5) wielodzietność rodziny kandydata – 5 punktów (oświadczenie),

6) niepełnosprawność kandydata – 5 punktów (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności).

5. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

6. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub może zwrócić się do Burmistrza Miasta Wągrowca o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

7. Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych w SP 1 przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

8. Osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników SP 1.

9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata do klasy pierwszej w SP 1.

10. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych do klasy pierwszej SP 1. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej lub informację o liczbie wolnych miejsc. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w SP 1 oraz na stronie internetowej SP 1.

11. W przypadku, gdy najniższą liczbę punktów pozwalających na zakwalifikowanie się dziecka do klasy I SP 1 posiada więcej niż jeden kandydat i powoduje to przekroczenie ustalonego limitu przyjęć, nabór realizuje się poprzez losowanie.

Rozdział III

Postępowanie odwoławcze

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych do klas pierwszych w SP 1, rodzic dziecka (opiekun prawny) może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica dziecka z wnioskiem o uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora SP 1 odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor SP 1 rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora SP 1 służy skarga do sądu administracyjnego.

Rozdział IV

Postępowanie uzupełniające

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego SP 1 nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor SP 1 przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się w terminach podanych w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego na dany rok szkolny.

Rozdział V

Przechowywanie danych kandydatów

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do SP 1.

2. Dane osobowe dzieci nie przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w SP 1 przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora SP 1 została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Comments are closed.