Znajdź właściwe rozwiązanie

      "Znajdź właściwe rozwiązanie" to kolejna edycja programu związanego z profilaktyką palenia tytoniu, do którego przystąpiła nasza szkoła. Zagadnienia programu są zebrane w pięć zajęć warsztatowych, które uczniowie klas pierwszych zrealizują na godzinach z wychowawcami.
      Cele szczegółowe pięciu zajęć tego programu to:
I. Integracja grupy. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do niepalenia.
II. Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza.
III. Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy.
IV. Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami.
V. Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.
     Program ma uświadomić młodym ludziom, że najpierw palenie okazjonalnie, potem w regularnych odstępach czasu  prowadzi na drogę pełnego uzależnienia od nikotyny. Zwraca dużą uwagę na psychospołeczne  czynniki kształtujące postawy i zachowania, np. wiek i płeć ucznia, status społeczny, problemy wieku dojrzewania, czynniki środowiskowe, czynniki interpersonalne (palenie rodziców, otoczenia, zachowania rówieśników, więzi społeczne), normy i obyczaje środowiskowe (m.in. reakcje rodziców na palenie), dostępność wyrobów tytoniowych.
      Dlaczego ten program warto realizować? Bo droga do uzależnienia jest prosta i szybka.  Obrazują to przedstawione poniżej  fazy  procesu uzależnienia:
1. faza przygotowania – kształtowane są wtedy postawy i przekonania o pożytkach płynących z palenia. Dziecko, przebywając w otoczeniu osób palących – rodziców, rodzeństwa, zaczyna się "oswajać" z papierosem, postrzegać palenie jako czynność użyteczną, przybliżającą do dorosłości, sprzyjającą niezależności, pomagającą w sytuacjach trudnych, ułatwiającą przynależność do grupy rówieśniczej.
2. faza próbowania –  sięganie przez dziecko po pierwszego papierosa. Zazwyczaj pierwsze papierosy są wypalane pod presją rówieśników. Konsekwencje tych prób zależą od tego, w jakim stopniu doznania fizjologiczne w następstwie wypalenia pierwszych dwóch, trzech papierosów są negatywne, a także od tego, czy kontynuowaniu palenia będą sprzyjały czynniki psychospołeczne, oraz czy dostęp do papierosów jest łatwy.
3. faza eksperymentowania – powtarzanie palenia, choć jeszcze nieregularne. Dziecko sięga po kolejnego papierosa w szczególnych sytuacjach, np. w czasie spotkań koleżeńskich albo pod wpływem szczególnej osoby, np. przyjaciela.
4. faza regularnego palenia – papierosy są wypalane w stałych odstępach, początkowo przynajmniej raz w tygodniu, a następnie z rosnącą częstotliwością pod wpływem różnorodnych sytuacji lub kontaktów. Łatwy dostęp do papierosów jest czynnikiem sprzyjającym regularnemu paleniu wśród dzieci i młodzieży. Społeczna obojętność, przyzwolenie rodziców, brak konsekwentnie realizowanej polityki przeciwtytoniowej torują drogę do utrwalenia palenia.
5. faza uzależnienia – cechuje się fizjologicznym zapotrzebowaniem na nikotynę. Występuje tolerancja nikotyny, głód nikotynowy w razie podejmowania prób rzucenia palenia i wysokie prawdopodobieństwo powrotu do palenia papierosów.
      Zazwyczaj od momentów pierwszych prób palenia (faza druga) do palenia regularnego (faza czwarta) upływają 2 – 3 lata. Dla opóźnienia wieku pierwszej próby palenia i momentu wejścia w fazę regularnego palenia największe znaczenia mają czynniki psychospołeczne.

Efekty realizacji programu:

I. Przyswajanie wiedzy o tym, że:
1. nikotyna występująca we wszystkich postaciach jest narkotykiem,
2. palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne,
3. oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia,
4. zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości,
5. wpływ na decyzje o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina, rówieśnicy i środki masowego przekazu,
6. większość dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali,
7. reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci i młodzież,
8. dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia,
9. sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym,

II. Kształtowanie postaw:
1. zobowiązujących do niepalenia,
2. dumy z faktu niepalenia,
3. wspierania innych osób w decyzji  niepodejmowania palenia,
4. odpowiedzialności za własne zdrowie.

III. Rozwinięcie umiejętności do:
1. przekazywania wiedzy i wyjaśniania własnych postaw wobec palenia tytoniu,
2.wspierania innych ludzi, by nie podejmowali palenia,
3. przeciwstawiania się paleniu tytoniu,
4. określenia korzyści przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
5. wspierania ludzi palących, którzy pragną zerwać z nałogiem.

 

Comments are closed.