OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Poszukujemy kandydata do pracy na stanowisku: 

nauczyciel języka angielskiego

 Miejsce pracy: Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu

 

stanowisko: 
nauczyciel języka angielskiego w gimnazjum 
(mile widziane dodatkowe  kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego)

rodzaj zatrudnienia: 
umowa o pracę na czas określony: 01.09.2016 – 31.08.2017

wymiar etatu: 
w pełnym wymiarze

liczba dni w tygodniu: 
pięć (od poniedziałku do piątku)

zmianowość:
jednozmianowość

pracodawca:
Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu

adres:
Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, ul. św. Wojciecha 20

sposób aplikowania: 
bezpośrednio w sekretariacie szkoły

 

wymagane dokumenty i oświadczenia (w języku polskim):

1)     list motywacyjny;

2)     życiorys;

3)     kopie   dokumentów   potwierdzających   posiadane   kwalifikacje   i   ukończone formy doskonalenia zawodowego;

4)     kopia dowodu osobistego;

5)     kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela; 

6)     kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

7)     kopia   aktualnego   zaświadczenia   lekarskiego   o   braku   przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela;

8)     oświadczenie   kandydata   o   posiadaniu   pełnej   zdolności   do   czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych;

9)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

10)  oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76  ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.);

11)  oświadczenie   kandydata   o   wyrażeniu   zgody   na   przetwarzanie   danych osobowych, zgodnie  z  ustawą z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych osobowych 
(Dz.  U.  z  2015  r.  poz. 2135,  z  późn.  zm). 

termin aplikowania:
od 01 do 29 lipca 2016 r.,

po zapoznaniu się z aplikacjami pracodawca zaprosi wybrane osoby na rozmowę kwalifikacyjną (informacja telefoniczna)

 

osoba do kontaktu: 
sekretarz gimnazjum tel. 67 26 21 500 lub 603 313 154 od poniedziałku do piątku
 w godzinach 9.00 – 12.30

 

——————————————————————————————————————————

 

ARCHIWALNY – NABÓR ZAKOŃCZONY

Oferty dla osób ubiegających się o pracę w Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu:

Poszukujemy kandydata do pracy na stanowisku: 

nauczyciel języka niemieckiego na zastępstwo

 

Miejsce pracy: Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu

 

stanowisko: nauczyciel języka niemieckiego w gimnazjum 

wymagane kwalifikacje: kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjum, kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego w gimnazjum

inne wymagania: niekaralność, umiejętność pracy z uczniami w wieku gimnazjalnym, dyspozycyjność

 

rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony: 01.09.2015 – 30.06.2016

wymiar etatu: w pełnym wymiarze
liczba dni w tygodniu:  5 (od poniedziałku do piątku)
zmianowość: jednozmianowość

 

Pracodawca: Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu

Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. św. Wojciecha 20

Sposób aplikowania: za pomocą poczty tradycyjnej lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły

Wymagane dokumenty:

CV – prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1182),

kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje,

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

 

Język składania aplikacji: polski

termin aplikowania:od 20 lipca 2015 r. do 14 sierpnia 2015, po zapoznaniu się z aplikacjami pracodawca zaprosi wybrane osoby na rozmowę kwalifikacyjną (informacja telefoniczna)

osoba do kontaktu: sekretarz gimnazjum tel. 67 26 21 500, w godzinach 9.00 – 12.30

 

 

ARCHIWALNE
nauczyciel-psycholog
 – nabór zakończony

Comments are closed.