Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 w Wągrowcu zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS od 1.09.2020 r.

1.  Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły są zobowiązani do dezynfekcji rąk płynem umieszczonym w oznaczonym miejscu.

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci podprowadzają je do wejścia i pozostawiają  pod opieką nauczyciela dyżurującego.

5.    Osoby, które muszą załatwić sprawy w sekretariacie szkoły, wchodzą do szkoły wejściem od ul. Kochanowskiego (od lasu) w maseczkach osłaniających usta i nos, dezynfekując ręce płynem antywirusowym.

6.  W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochrony: osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk; tylko osoby bez objawów.

7.  Komunikacja z opiekunami ucznia będzie odbywała się za pomocą dziennika elektronicznego i telefonu.

8.  Pielęgniarka szkolna posiada termometr bezdotykowy i dezynfekuje go po użyciu w danej grupie.

9.  Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, ma obowiązek odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (sala 21 po sklepiku), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić dyrektora, który zawiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

10.  Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w następujący sposób:

Wejście główne:

Parter:

Kl. III a (s. 2)

Kl. III b (s. 5)

Kl. II d  (s. 8)

Kl. III c (s. 7)

Wejście od strony boiska:

Parter:

Kl. II e (s. 19)

Kl. II a (s. 16)

Kl. II b (s. 22)

Kl. II a (s. 23)

Ustawiają się na boisku i wchodzą do szkoły wejściem od boiska.

Klasy czwarte zaczynające lekcje o godz. 8:00 wchodzą do szkoły od godz. 7:50.

Pozostałe starsze klasy zaczynają lekcje o godz. 8:55 i zbierają się na boisku od godz. 8:45. Jeżeli pierwszą lekcją jest WF, to zbierają się na boisku od godz. 7:45 i wchodzą wejściem od strony hali sportowej.

Wejście od strony parkingu:

I piętro

Kl. I a (s. 44)

Kl. I b (s. 46)

Kl. I c (s. 41)

Kl. III d (s. 47)

Ustawiają się na boisku i wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu (kl. III samodzielnie, kl. I pod opieką wychowawców).

Sale kl. IV – VIII

IV a – M. Strzyżyńska (s. 55)

IV b – L. Muszyńska  (s. 69)

IV c – A. Kasper (s. 66)

VI a – A. Żelazowska (s. 54)

VII a – M. Kamińska (s. 58)

VII b – W. Kadow  ( s. 57)

VIII a – M. Jakubiak (s. 56)

Uczniowie klas IV- VIII pozostają na wszystkich lekcjach w w/w salach oprócz lekcji w-f i informatyki.

11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Obowiązuje noszenie maseczek w częściach wspólnych szkoły podczas przerw przez uczniów i pracowników szkoły.

12.    Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą regularnie czyszczone lub dezynfekowane.

13.   Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na jego stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

14.   W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

15.   Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze), co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

16.    Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Harmonogram przerw klas I- III ustalają nauczyciele w zespołach nauczania zintegrowanego. Przerwy między zajęciami odbywają się na świeżym powietrzu, dzieci wychodzą tym samym wejściem, którym wchodziły rano.

Pierwsza przerwa śniadaniowa – harmonogram przerw klas IV – VIII.

Klasy starsze po każdej godzinie lekcyjnej wychodzą na boisko następującymi wyjściami:

IV a, IV b, IV c drzwiami od strony parkingu

VI a, VII a, VII b, VIII a – klatką schodową, przez hol, wyjściem na boisko.

Na boisku mają maseczki i zachowują dystans 2 m.

 17.   Uczniowie będą korzystać  z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym

       powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

 18.   Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, zostaną  ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.

19. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września będzie odbywało się w następujący sposób:

Uczniowie klas pierwszych przychodzą z jednym z rodziców na boisko szkolne na godz. 8:00 i po krótkim uroczystym powitaniu wraz z wychowawcami udają się do swoich sal lekcyjnych.

Uczniowie pozostałych klas przychodzą do szkoły według następującego harmonogramu:

  • klasy drugie na godz. 9:00 do swoich sal,
  • klasy trzecie na godz. 10:00 do swoich sal,
  • klasy czwarte na godz. 11:00 do swoich sal,
  • klasy szósta, siódme i ósma na godz. 12:00 do swoich sal.

Uczniowie wchodzą do szkoły według planu zamieszczonego w punkcie 10.

Comments are closed.