Oferta pracy na zastępstwo

Nabór na stanowisko kucharza w Szkole Podstawowej nr  1 w Wągrowcu (na zastępstwo)


Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko:
w Szkole Podstawowej  nr 1 w Wągrowcu, ul. Św. Wojciecha 20


1. Określenie stanowiska pracownika:


1 etat ( 40 godzin tygodniowo) kucharz w Szkole Podstawowej nr 1 w Wągrowcu, ul. Św. Wojciecha 20, umowa o pracę na zastępstwo od dnia 1.09.2022 r.


2. Wymagania niezbędne:
– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karne skarbowe,
– pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw
publicznych,
– wykształcenie średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe gastronomiczne lub inne odpowiednie wykształcenie w zawodzie,

– minimum rok udokumentowanego doświadczenia pracy na stanowisku kucharza,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.


3. Wymagania dodatkowe:

– znajomość obsługi maszyn, urządzeń będących na wyposażeniu kuchni,
– umiejętność pracy w zespole, sumienność, dobra organizacja pracy,
– mile widziane dodatkowe kwalifikacje w branży gastronomicznej.


4. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
– przyrządzanie posiłków zgodnie z obowiązującym jadłospisem i zasadami technologii,
– odpowiedzialność za jakość i terminowość wydawanych posiłków,
– dbanie o racjonalne zużycie produktów,

– utrzymywanie wraz z personelem: kuchni, pomieszczeń pomocniczych, naczyń, urządzeń i sprzętu w czystości i porządku zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi,
– dbanie o powierzony sprzęt kuchenny,
– przestrzeganie przepisów GHP, GMP, Haccp, BHP, przeciwpożarowych ,
– wykonywanie zadań poleconych przez dyrektora i przełożonych.


5. Wymagane dokumenty:
– CV,
– list motywacyjny,
– kopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz
uzyskane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,
– kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy,
– oświadczenie kandydata o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.


6. Forma, miejsce i termin składania ofert:
– wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata w siedzibie Szkoły Podstawowej  nr 1 w Wągrowcu, ul. Św. Wojciecha 20, w godz. od 9.00-13.00 lub pocztą na adres Szkoły Podstawowej nr 1, lub na maila  szkoły, szkola1@sp1.wagrowiec.eu  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko kucharza”. Termin przyjmowania zgłoszeń 03.08.2022 r. – 19.08.2022 r.,
– aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane,

– zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby szkoły w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym,

– wybrany kandydat zostanie poinformowany telefonicznie,

– prosimy o umieszczeniu na CV klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Comments are closed.