Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą do klas sportowych piłka nożna
na poziomie klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. 

Termin składania dokumentów od 25 do 26 lipca 2016 r.
(wniosek, zgoda rodziców, orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę  w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

Próby sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej piłka nożna odbędą się 27 lipca 2016 r. o  godz. 17  na stadionie OSiR, 
Wągrowiec ul. Kościuszki 59     

 

————————————————————————————————————————————————

 

 

Rekrutacja do Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu na rok szkolny 2016/2017

———————————————————————————————————————–

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej w dniu 23 maja 2016 r.

LP

nr wniosku

1

1/w

2

2/w

3

3/w

4

4/w

5

5/w

6

6/w

7

7/w

8

8/w

9

9/w

10

10/w

11

11/w

12

12/w

13

13/w

14

15/w

15

16/w

16

17/w

17

18/w

18

19/w

19

21/w

20

22/w

21

23/w

22

24/w

23

26/w

 

____________________________________________________

Próby sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej piłka nożna

odbędą się 23 maja 2016 r. o  godz. 17.00 na stadionie OSiR,

Wągrowiec ul. Kościuszki 59

 

zobacz: test sprawności fizycznej ukierunkowanej  

Złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 

– dla kandydatów do klasy sportowej piłka nożna od 4 maja 2016 r. do 18 maja 2016 r. do gimnazjów przeprowadzających próby sprawności fizycznej

– pozostali uczniowie od 23 maja 2016 r. do 10 czerwca 2016 r.

ZGŁOSZENIE (dla uczniów z obwodu) – pobierz tutaj

WNIOSEK (dla uczniów spoza obwodu) – pobierz tutaj

 

W dniu 13 kwietnia 2016 r. będziemy gościć w naszym gimnazjum uczniów szkół podstawowych w godzinach 8.15 – 11.00. 

W dniu 26 kwietnia 2016 r. zapraszamy rodziców kandydatów do gimnazjum na godz. 18.00 w celu omówienia rekrutacji 2016/2017 r.

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMEMNTÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJÓW

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 23 maja 2016 r.
do 10 czerwca 2016 r.

 

 

 

od 25 lipca 2016 r.

do 26 lipca 2016 r.

od 4 maja 2016 r.

do 18 maja 2016 r.
do gimnazjów przeprowadzających próby sprawności fizycznej lub sprawdzian predyspozycji językowych

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

 

od 20 maja 2016 r.
do 25 maja 2016 r.

 

od 27 lipca 2016 r.

do 28 lipca 2016 r.

3.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu predyspozycji językowych

 

 

do 2 czerwca 2016 r.

 

 

29 lipca 2016 r.

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzaniu

 

od 24 czerwca 2016 r.

do 28 czerwca 2016 r.

 

 

 

nie dotyczy

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do gimnazjów i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

 

 

 

 

do 1 lipca 2016 r.

 

 

 

do 1 sierpnia 2016 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

do 18 lipca 2016 r.

do 18 sierpnia 2016 r.

(jeden dzień
po rozpatrzeniu odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej; termin wynika z art. 20zc ustawy
o systemie oświaty)

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzaniu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum

 

 

do 20 lipca 2016 r.

 

 

 

do 22 sierpnia 2016 r.

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

do 22 lipca 2016 r.

 

do 24 sierpnia 2016 r.

 

 

 

*****************************************************************************************************************************************************************************8

 

 

REKRUTACJA 2015/2016 ZAKOŃCZONA!

DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE NASZEJ SZKOŁY.

—————————————

Rekrutacja do Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu na rok szkolny 2015/2016

———————————————————

Szanowni Kandydaci i Rodzice!

Składanie dokumentów do gimnazjum trwa od 27 kwietnia 2015 r. do 15 maja 2015 r.
w dni robocze: poniedziałek – piątek od 7.00 – 15.00

 

ZAPRASZAMY!

————————————————————————————————————————-

pobierz ZGŁOSZENIE (dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły)

pobierz WNIOSEK (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem  szkoły)

pobierz WYBÓR KLASY (dla wszystkich kandydatów)

Próby sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej piłka nożna

odbędą się 27 maja 2015 r. o  godz. 17.00 na stadionie OSiR,

Wągrowiec ul. ul. Kościuszki 59

zobacz: test sprawności fizycznej ukierunkowanej 

 

————————————————————————————————————————————————————————

Kandydaci zamieszkali w odwodzie gimnazjum:

1. Nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu;

2. Są przyjmowani z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców, które zawiera dane kandydatów i rodziców kandydatów, określone w art. 20u ustawy o systemie oświaty.

Kandydaci zamieszkali poza odwodem gimnazjum:

1. Podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu,

2. Mogą być przyjęci do klasy pierwszej na podstawie wniosku rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami (czyli przyjęła wszystkich chętnych kandydatów zamieszkałych odpowiednio w obwodzie gimnazjum) na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum. Statut określa także wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów.

Kryteria obowiązkowe dla uczniów spoza obwodu naszego gimnazjum na rok szkolny 2015/2016:

                                                                                      I etap postępowania rekrutacyjnego:

Lp.

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

Punktacja

Łącznie

1.

sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej: j. polski – 100% – 20 pkt, matematyka – 100% – 20 pkt, język obcy – 100% – 20 pkt – (wg zasady za 1% – 0,2 punktu)

max 60 punktów

max 60 punktów

2.

liczbowo określona ocena z j. polskiego x 2

max 12 punktów

max 60 punktów

3.

liczbowo określona ocena z matematyki x 2

max 12 punktów

4.

liczbowo określona ocena z historii x 2

max 12 punktów

5.

liczbowo określona ocena z przyrody x 2

max 12 punktów

6.

liczbowo określona ocena z j. obcego nowożytnego (obowiązkowego) x 2

max 12 punktów

7.

Świadectwo z wyróżnieniem

10 punktów

 

max 70 punktów

8.

Zachowanie (wzorowe 10, bardzo dobre 5)

max 10 punktów

9.

Za zajęte miejsca w konkursach przedmiotowych wpisane na świadectwie (punktowane maksymalnie dwa przedmioty:  I miejsce 10 pkt, II miejsce 5, III miejsce 2 pkt.).

max 20 punktów

10.

Za zajęte miejsca w konkursach artystycznych i sportowych wpisane na świadectwie

a)      sportowe:

– na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1-8)  – 10 pkt

– na szczeblu wojewódzkim  (miejsca 1-4) –  8 pkt 

– na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3)  – 4 pkt

b)      artystyczne:

– na szczeblu ogólnopolskim (tytuł laureata, miejsca 1-3) – 10 pkt

– na szczeblu wojewódzkim (tytuł laureata, miejsca 1-3)  –  8 pkt

– na szczeblu powiatowym (tytuł laureata, miejsca 1-3)   – 4 pkt

do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia z zastrzeżeniem, że uwzględnia się najwyższe osiągnięcie absolwenta szkoły podstawowej w danym konkursie, w danej dyscyplinie tylko raz;

max 20 punktów

11.

Aktywność kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu

10 punktów

 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW

MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA

190 punktów

II etap postępowania rekrutacyjnego:

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

10 pkt

 

III etap postępowania rekrutacyjnego:

12.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę udokumentowane* poniższe kryteria:

a)   wielodzietność rodziny kandydata – 2 pkt,

b)   niepełnosprawność kandydata – 2 pkt,

c)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 2pkt,

d)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 2 pkt,

e)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 2 pkt,

f)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 2 pkt,

g)   objęcie kandydata pieczą zastępczą – 2 pkt.

Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość.

max 14 pkt

 

 

 

*Spełnienie przez kandydata tych kryteriów potwierdza się (art. 20t ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty):

a) oświadczeniem o wielodzietności rodziny kandydata, 

b) orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

c) prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód lub separację lub aktem zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o Systemie Oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum.

 

 

ODDZIAŁY KLASY PIERWSZE 2015/2016:

 

SPORTOWY  – PIŁKA NOŻNA CHŁOPCY
(14 godzin zajęć wychowania fizycznego – porozumienie gminy miejskiej Wagrowiec z PZPN)

W postępowaniu rekrutacyjnym przyjmuje się kandydatów na warunkach i zasadach określonych odpowiednio dla gimnazjum  uzupełnionych o  następujące dodatkowe warunki:

1) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia,

2) zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez komisję rekrutacyjną – próby odbędą się w terminie 18 maja – 3 czerwca 2015 r. (informacja będzie dostępna na stronie internetowej szkoły),

3) przedstawienie pisemnej zgody rodziców.

Przy przyjmowaniu kandydatów uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe oraz treść orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w pkt 1.

 

      MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY (tylko jeden oddział)

        (wymagane oceny co najmniej dobre z matematyki, przyrody, informatyki i zachowania)

        (dodatkowe 2 godziny zajęć edukacyjnych w zakresie matematyczno-przyrodniczym)

 

      HUMANISTYCZNO – JĘZYKOWY (tylko jeden oddział)

      (wymagane oceny co najmniej dobre z języka polskiego, historii, języka obcego i zachowania)

        (dodatkowe 2 godziny zajęć edukacyjnych w zakresie humanistycznym i języka obcego)

 

        USPORTOWIONY –  PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĘTA i CHŁOPCY (tylko jeden oddział)

        (4 godz. WF + 2 godziny zajęć edukacyjnych w zakresie piłki ręcznej)

 

  USPORTOWIONY-  PŁYWANIE DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY (tylko jeden oddział)

        (4 godz. WF + 2 godziny zajęć edukacyjnych w zakresie pływania)

 

OGÓLNY

 

 
 

 

 

 

    

 

       

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 110.1.1635.2014
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
z dnia 30 grudnia 2014 r.

TERMINARZ REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

         

l.p.

Terminy

Do godziny

ZADANIA – CZYNNOŚCI

Kandydat do szkoły

Szkoła/dyrektor gimnazjum/
szkolna komisja rekrutacyjna

1.

od 27 kwietnia (poniedziałek)
do 15 maja (piątek)

15 00

składanie dokumentów do nie więcej niż trzech wybranych gimnazjów

 

2.

od 27 kwietnia (poniedziałek)
do 3 czerwca (środa)

15 00

udział w sprawdzianie uzdolnień kierunkowych (szkoły dwujęzyczne, oddziały dwujęzyczne) lub w próbie sprawności fizycznej (szkoły i oddziały sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego)   

przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (szkoły dwujęzyczne, oddziały dwujęzyczne) lub prób sprawności fizycznej (szkoły    i oddziały sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego)   

3.

26 czerwca (piątek)

 

 

uczniowie otrzymują świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu

4.

do 30 czerwca (wtorek)

15 00

złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem)

 

5.

do 2 lipca (czwartek)

13 00

 

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

6.

do 3 lipca (piątek)

13 00

składa oświadczenie woli podjęcia nauki
w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu

 

7.

do 6 lipca (poniedziałek)

15 00

 

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły

8.

7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

 

możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły

 

9.

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

 

przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

10.

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

możliwość złożenia, do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

11.

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

Comments are closed.