KONKURS PLASTYCZNY „Woda – dobro cenniejsze niż złoto”

Celem konkursu jest rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz uświadomienie znaczenia wody dla życia na Ziemi. Ma on nakłonić nas wszystkich do oszczędzania wody i dbania o jej jakość.

REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu.
 2. Konkurs ma charakter indywidualny.
 3. Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Wągrowca.
 4. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs odbywa się w terminie od 15 lutego 2021 r. do 15 marca 2021 r.
 2. Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 15a do biura bezpośredniej obsługi klientów znajdującego się w wejściu C. Za pomocą telefonu wybrać numer 233 lub 234 i przekazać informację o chęci złożenia pracy konkursowej.
 3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, z wyłączeniem prac przestrzennych.
 4. Konkurs rozpatrywany będzie w trzech kategoriach wiekowych
  – klasy I – III
  – klasy IV – VI
  – klasy VII – VIII
 5. Każda praca powinna zostać opatrzona wizytówką z imieniem i nazwiskiem autora, nazwą i adresem szkoły, klasą oraz numerem kontaktowym do uczestnika konkursu lub jego opiekuna.
 6. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie www.wagrowiec.eu
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego korzystania z prac konkursowych, a szczególnie ich publikowania i powielania, prezentowania na wystawie, a także prezentowania i powielania
  w celach promocyjnych w prasie i na stronach internetowych Organizatora.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania wizerunku Uczestnika w naszych materiałach promocyjnych.
 9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz akceptację powyższego regulaminu.
 10. Organizator informuje, że dane osobowe autorów prac wykorzystane zostaną zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781).
 11. Wszelkich informacji dotyczących przebiegu konkursu i kwestii regulaminowych udziela p. Marzena Rozmarynowska tel. 67 268 03 34 lub 67 268 03 33, e-mail: m.rozmarynowska@wagrowiec.eu

III. Przebieg Konkursu

 1. Ostateczny termin dostarczenia prac do organizatora konkursu upływa 15 marca 2021 r.
 2. Podsumowanie konkursu odbędzie się 22 marca 2021 r. O miejscu i godzinie wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Comments are closed.