Egzamin ósmoklasisty – ważne informacje

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE OSMOKLASISTY

 1. Egzamin ósmoklasisty to pisemny test kończący pierwszy etap edukacji – szkołę podstawową. Jego celem jest nie tylko określenie poziomu wiedzy i wyksztalcenia, zdobytego przez ucznia. Egzamin ósmoklasisty zastępuje również egzamin wstępny do szkoły ponadpodstawowej. Jego wyniki są szczególnie istotne, gdy liczba chętnych do szkoły jest wyższa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.
 2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin 6smoklasisty jest przeprowadzany:
 • w terminie głównym w maju,
 • w terminie dodatkowym w czerwcu.

3. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

 • z przyczyn losowych albo zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu bądź przedmiotów w terminie głównym albo
 • przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu bądź przedmiot6w.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, w której jest uczniem.

4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

5. Egzamin ósmoklasisty obowiązuje następujące przedmioty:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język nowożytny.

6. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.

7. Pierwszego dnia, 25 maja 2021 roku, jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.

8. Drugiego dnia, 26 maja 2021 roku, jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.

9. Trzeciego dnia, 27 maja 2021 roku, jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

10. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na karty odpowiedzi (5 minut).

II. MIEJSCE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:

 1. Egzamin ósmoklasisty będzie odbywać  się  na  terenie  Szkoły  Podstawowej  nr  1  w Wągrowcu (ul. św Wojciecha 20, 62-100 Wągrowiec).
 2. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu).

III. HARMONOGRAM DOTYCZĄCY EGZAMINÓW:

TERMINZADANIE/DZIAŁANIE
Do 28 września 2020 r.Zapoznanie uczniów i rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty.  
Do 30 września 2020 r.Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną! deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu.  
Do 15 października 2020 r.Dostarczenie przez rodziców zaświadczenia o stanie zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych (w przypadkach losowych, wymienione dokumenty mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu).  
Do 20 listopada 2020 r.Poinformowanie na piśmie rodziców uczniów o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.
Do 25 listopada 2020 r.Przyjęcie oświadczeń rodziców uczniów o korzystaniu bądź też niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną.  
Do 25 lutego 2021 r.Przyjęcie od rodziców ucznia pisemnej informacji o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny  język, którego uczeń uczy się w ramach  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych.  
Do 26 lutego 2021 r.Poinformowanie uczniów oraz ich rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty.  
Do 11 maja 2021 r.    Przyjęcie od rodziców uczniów laureatów/finalistów konkursów/olimpiad informacji o zmianie języka
Do 24 maja 2021 r.Przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady
25-27 maja 2021 r.Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym
2 lipca 2021 r.Udostępnienie w serwisie ZIU wyników egzaminu ósmoklasisty.
9 lipca 2021 r.Wydanie    zdającym    zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.  

IV. WARUNKI PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:

 1. W trakcie egzaminu obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.
 2. Do sali egzaminacyjnej uczeń może wnieść wyłącznie długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych), dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.
 3. Zdający mogą wnieść na salę egzaminacyjną małą butelkę wody. W trakcie pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika.
 4. Zdający  powinni  mieć  przy  sobie  dokument  potwierdzający  tożsamość  np.  legitymację szkolną.
 5. O wyznaczonej godzinie uczniowie  wchodzą do sali pojedynczo,  przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.
 6. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany.
 7. W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
 8. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku.
 9. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielić odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

V. UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:

 1. W przypadku:
 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia,
 • wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach,
 • zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu, w sposób utrudniający pracę innym uczniom,

przewodniczący zespołu przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin z danego przedmiotu.

VI. WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:

 1. Wyniki egzaminów są przedstawione w procentach i na skali centylowej.
 2. Maksymalnie z danego przedmiotu można uzyskać 100%.
 3. W przypadku laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu jest równoznaczne z uzyskaniem z tego przedmiotu najwyższego wyniku.
 4. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza,  że  każdy  uczeń musi do niego przystąpić aby ukończyć szkołę.  Nie  jest  określony  minimalny  wynik, jaki trzeba uzyskać, dlatego egzaminu nie można nie zdać.

Opracowano na podstawie ,,Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/21″, Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke.gov.

Comments are closed.